OFFICIËLE REGELS

Saucony “Saucony September Sixty” Strava Challenge (de “Wedstrijd”)

De volgende wedstrijd is enkel geldig in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Benelux, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Canada en Italië (de "Challenge-landen"). Om deel te mogen nemen aan deze wedstrijd, dien je officieel woonachtig te zijn en meerderjarige leeftijd te hebben bereikt in een van de Challenge-landen waar je op dit moment woonachtig bent. Deze wedstrijd is onderworpen aan de in de Challenge-landen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deelname betekent aanvaarding van deze officiële regels.

DEELNAME EN WINKANS ZONDER AANKOOPVERPLICHTING Een aankoop of betaling van welke aard dan ook zal je kansen om te winnen niet vergroten.

  1. DEELNAME. De wedstrijd begint op maandag 9 september om 12.01 a.m. GMT en eindigt op maandag 29 september om 11.59 p.m. PST ("Looptijd van de Wedstrijd"). Om kans te maken om te winnen, dienen deelnemers tijdens de looptijd van de wedstrijd een Strava-account te hebben. Het aanmaken van een Strava-account is gratis via de website: https://www.strava.com. De van toepassingen zijnde algemene voorwaarden van Strava zijn beschikbaar op https://www.strava.com/legal/terms. Om deel te kunnen nemen aan de Challenge dient de deelnemer het challenge-segment tijdens de looptijd van de wedstrijd te voltooien. Deelnemers die de "Saucony September Sixty" Strava Challenge (de "Wedstrijd") tijdens de looptijd van de wedstrijd voltooien, krijgen één (1) keer toegang tot de Challenge. MAXIMUM: ÉÉN (1) DEELNAME PER PERSOON, ONGEACHT HET AANTAL VOLTOOIDE SEGMENTEN. Alleen de segmenten die tijdens de looptijd van de wedstrijd zijn voltooid zullen meetellen voor de het challenge-segment. Handmatige invoer, loopbandsessies of runs met de aanduiding "Privé" tellen niet mee. Alle tijdens de looptijd van de wedstrijd afgelegde kilometers dienen uiterlijk drie (3) dagen na afloop van de wedstrijd geüpload te worden naar Strava. In geval van een geschil over deelname, wordt de inschrijving geacht te zijn gedaan door de eigenaar van de account van het e-mailadres dat op het moment van de inschrijving is opgegeven. De eigenaar van de account is de natuurlijke persoon die door een internetprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van e-mailadressen of het domein dat is gekoppeld aan het opgegeven e-mailadres, het betreffende e-mailadres krijgt toegewezen. Van elke potentiële winnaar kan worden verlangd dat hij/zij aantoont eigenaar te zijn van de account.
  2. SELECTIE VAN DE PRIJSWINNAARS. Op vrijdag 4 oktober zal om 12.00 uur GMT in Londen, VK, de winnaar gekozen via een willekeurige trekking uit alle vóór de sluitingsdatum van de wedstdrijd aangemelde deelnemers. De winkans is afhankelijke van het totale aantal goedgekeurde inzendingen. De winnaar zal op of rond dinsdag 9 oktober 2019 door de sponsor worden geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres. De geselecteerde deelnemers zullen binnen vijf (5) werkdagen na trekkingsdatum op het opgegeven e-mailadres een bericht ontvangen. Een geselecteerde deelnemer die niet binnen vijf (5) werkdagen na trekkingsdatum kan worden bereikt, wordt gediskwalificeerd. Hierop zullen nieuwe willekeurige trekkingen plaatsvinden totdat er een reactie van de geselecteerde deelnemer ontvangen wordt of totdat er geen goedgekeurde deelnemers meer over zijn. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor eventueel met geselecteerde deelnemers mislukte contactpogingen. Om tot winnaar te worden uitgeroepen, moet elke geselecteerde deelnemer, zonder enige vorm van hulp met apparatuur of anders, een wiskundige vaardigheidstestvraag correct beantwoorden. De aanvaarding van een prijs houdt in dat sponsor en/of personen in naam van de sponsor naam, stad, provincie, beelden, representatieve foto's, Strava-gegevens, Challenge-gegevens van de winnaar en/of aan de Challenge gerelateerde prijsdetails mogen gebruiken voor promotionele, reclame of andere doeleinden, in elke vorm, wereldwijd, in alle actuele en toekomstige media inclusief internet en dat zij deze mogen gebruiken zonder enige beperking en zonder recht op verdere vergoeding, kennisgeving, toestemming of andere overwegingen, tenzij dit bij wet verboden is. Winnaar vrijwaart sponsor, gevrijwaarde partijen (zoals gedefinieerd in Sectie 8 hieronder) en elke licentiehouder van de sponsor voor alle claims, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advieskosten en juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden.
  3. PRIJS.Als een sporter het segment tijdens de looptijd van de wedstrijd voltooit, kan hij/zij kiezen voor 30% korting bij de aankoop van geselecteerde items op saucony.com. Aanbod geldig tot 31 oktober 2019. Deze actie is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen of de modellen: Liberty ISO2, Omni ISO2, Echelon 7, Muenchen 3, and Mad River TR. Als een sporter het segment tijdens de looptijd van de wedstrijd voltooit, kan hij of zij meedoen om een van de 20 Saucony Triumph 17 te winnen. DE TE WINNEN PRIJZEN ZIJN ENKEL VAN TOEPASSING IN DE CHALLENGE-LANDEN. Prijzen kunnen, tenzij anders besloten door de sponsor, niet worden overgedragen, vervangen of ingewisseld voor contant geld. De sponsor behoudt zich het recht voor om een prijs, of een deel daarvan, naar eigen goeddunken te vervangen door een prijs van vergelijkbare of grotere waarde. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de niet specifiek hierboven vermelde eventuele kosten en uitgaven in verband met de aanvaarding of het gebruik van de prijs. De sponsor zal eventueel verloren of gestolen prijzen niet vervangen. Prijzen worden verstrekt "zoals ze zijn". De winnaar kan worden gevraagd een officieel identiteitsbewijs te overleggen.
  4. TOELATING. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk indien je officieel woonachtig en meerderjarige leeftijd hebt bereikt in een van de Challenge-landen waar je op dit moment woonachtig bent. Werknemers, vertegenwoordigers en agenten van de sponsor en zijn dochterondernemingen, filialen, distributeurs, agenten, reclame- en promotiebureaus die betrokken zijn bij deze wedstrijd en degenen die in hetzelfde huishouden van dergelijke personen en wedstrijdjury's wonen, zijn uitgesloten van deelname. De deelnemer is de persoon wiens naam op de Strava-account staat. Op de registratie voor de deelname mag slechts één (1) naam vermeld staan. Inzendingen van valse Strava-accounts, niet persoonlijke accounts of accounts die 90 dagen inactief zijn geweest voorafgaand aan de looptijd van de wedstrijd, zullen worden gediskwalificeerd.
  5. BESCHRIJVING VAN DE WEDSTRIJD. DE “Saucony September Sixty” Strava Challenge begint op maandag 9 september om 12.01 a.m. GMT en eindigt op zondag 29 september om 11.59 p.m. PST ("Looptijd van de Wedstrijd"). De vermelde tijden verwijzen naar de lokale tijdzone van elke deelnemer. De tijd van de Strava-computer is de tijd die officieel geldt voor de registratie.
  6. PRIVACY/PERSOONLIJKE GEGEVENS. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd ga je akkoord met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van je persoonlijke gegevens door de sponsor, inclusief naam en contactgegevens (inclusief maar niet beperkt tot) je Strava-accountnaam en e-mailadres voor (a) de administratie van deze wedstrijd, inclusief maar niet beperkt tot, de bekendmaking van de winnaar en de toekenning en levering van de prijs; en (b) tenzij anders aangegeven door deelnemer, voor markt- en consumentenonderzoek. De naam en de foto van de bekendgemaakte winnaar kunnen gepubliceerd worden op de website van de wedstrijd of de Facebook-pagina van de sponsor. Het privacybeleid van de sponsor is te vinden https://www.saucony.com/BE/nl_BE/privacy-policy
  7. ALGEMEEN.  Over de deelname zal niet gecorrespondeerd worden met de deelnemers met uitzondering van de specifieke bepalingen hieromtrent in dit officieel reglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd accepteert deelnemer dat de sponsor niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor en dat deelnemer geen enkele claim, actie of procedure van welke aard dan ook tegen sponsor en/of zijn filialen, dochterondernemingen, divisies, reclame- en promotieagentschappen, deelnemende winkeliers en alle daarbij aangesloten agenten, werknemers, directeuren, bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "gevrijwaarde partijen") in verband met deze wedstrijd kan indienen. Door deelname en/of acceptatie van de prijs, gaat de deelnemer ermee akkoord gebonden te zijn aan dit officieel reglement en de beslissingen van de jury van de wedstrijd en de gevrijwaarde partijen te ontheffen van enige aansprakelijkheid, verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband staat met deelname aan deze wedstrijd of met betrekking tot de toekenning, ontvangst, bezit, gebruik en/of misbruik van de prijs of deelname aan gerelateerde activiteiten. Als voorwaarde voor het toekennen van de prijs, wordt de winnaar van de wedstrijd geacht om de Sponsor het recht te verlenen om deelname-, naam- en contactgegevens (inclusief maar niet beperkt tot telefoonnummer, adres, e-mailadres en social media), beelden en representatieve foto's, stem en commentaar van de winnaar te gebruiken voor reclame, publiciteit, advertenties, en promotionele doeleinden zonder beperkingen ten opzichte van land, tijd of specifiek gebruik en inclusief maar niet beperkt tot online reclame en zonder aanvullende vergoeding, tenzij dit bij wet verboden is. De sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze wedstrijd op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te annuleren, te beëindigen of op te schorten, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. In een dergelijk geval kan de sponsor, doch zonder verplichting en naar eigen goeddunken, in overeenstemming met dit officieel reglement de winnaar bepalen uit alle van vóór deze situatie ontstane beschikbare geldige en goedgekeurde inzendingen. De sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon te diskwalificeren die (a) het deelnameproces manipuleert of probeert te manipuleren; of (b) een van de regels van dit officieel reglement overtreedt. Alle kwesties inzake de wedstrijd en het toekennen van prijzen, inclusief goedkeuring van deelnemers, bekendmaking van de winnaar en naleving van de officiële regels door deelnemer, worden naar eigen inzicht getoetst door sponsor, wiens beslissing definitief is.
  8. VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Tenzij volgens wet verboden, gaat deelnemer door deelname aan de Challenge akkoord Strava en respectievelijke moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, leveranciers, distributeurs, promotiepartners, reclame-/promotiebureaus en prijsleveranciers, en elk van hun respectievelijke bestuursleden, directeuren, werknemers en agenten (gezamenlijk de "gevrijwaarde partijen") te vrijwaren en uit te sluiten van claims of acties voortvloeiende uit de deelname aan de Challenge of het gebruik van de prijs, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) ongeoorloofde menselijke tussenkomst m.b.t de Challenge; (b) technische fouten met betrekking tot computers, servers, leveranciers of telefoon- en netwerklijnen; (c) drukfouten; (d) fouten in het beheer van de Challenge; (e) laattijdige, verloren, gestolen, onleesbare, onnauwkeurige, vertraagde, foutieve of onbestelbare berichten, publicaties of post; of (f) verwondingen of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, worden veroorzaakt door deelname aan de Challenge. De deelnemer stemt er verder mee in dat de aansprakelijkheid van de gevrijwaarde partijen altijd beperkt zal zijn tot de kosten van deelname aan de Challenge en dat de gevrijwaarde partijen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de advocaatkosten. Deelnemer doet afstand van het recht om welke schade dan ook te vorderen, inclusief maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, gevolgschade of schadevergoeding (als straf).
  9. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMER. Op het verzamelen van de gegevens van de deelnemers is het Privacybeleid van Strava van toepassing dat beschikbaar is op https://www.strava.com/legal/privacy.