Privacybeleid Wolverine World Wide, Inc.
Laatstelijk bijgewerkt: 01/04/2011
Inleiding
 
Wolverine World Wide, Inc. respecteert uw privacy en weet dat u belang hecht aan de wijze waarop informatie over u wordt verzameld en gebruikt. Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) van Wolverine World Wide, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk, “Wolverine World Wide” of “Groep”, “Wolverine”, “ons,” “wij,” en met inbegrip van Wolverine Europe Retail B.V.) beschrijft de soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen van personen die bepaalde websites op internet bezoeken die eigendom zijn of worden beheerd door Wolverine World Wide, inclusief www.Saucony.com/NL (de “Site”), en de wijze waarop wij die informatie gebruiken.
 
Door deze Site te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van uw persoonlijke informatie overeenkomstig dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van het Privacybeleid, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken. Telkens als u de Site bezoekt, is de bestaande versie van het Privacybeleid van toepassing. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als u de Site gebruikt, dient u dus de datum van het Privacybeleid (die bovenaan verschijnt) te controleren en eventuele veranderingen sinds de vorige versie in ogenschouw te nemen. Als u niet akkoord gaat met de veranderingen in het Privacybeleid, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken; u kunt echter ervan verzekerd zijn dat gegevens over u die we eerder hebben verzameld, uitsluitend worden gebruikt op de wijze die aan u kenbaar is gemaakt op grond van het Privacybeleid dat van kracht was op het tijdstip waarop de relevante persoonlijke informatie werd verzameld.
 
Welke informatie verzamelen wij
 
In dit Privacybeleid betekent “Persoonlijke informatie” alle informatie over u op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam; e-mailadres; postadres of ander adres; financiële gegevens; telefoonnummers of mobiele nummers; registratienaam en –nummer; wachtwoorden; geboortedatum en uw koopgeschiedenis.
 
Wij verlangen niet dat u gevoelige persoonlijke informatie verstrekt (zoals informatie over uw gezondheid, politieke voorkeur of religie, delicten die door u (zouden) zijn begaan, of seksuele geaardheid).
 
Alle persoonlijke informatie die u verstrekt, zal door ons uitsluitend overeenkomstig het Privacybeleid worden gebruikt.
 
Wij verzoeken u geen informatie te geven waartoe u Wolverine geen toegang wilt verlenen.
 
Hoe verzamelen wij uw persoonlijke informatie
 
Wij verzamelen persoonlijke informatie op de volgende manieren:
 
(a)                Van uzelf
 
Wij ontvangen en bewaren persoonlijke informatie die u invoert op de Site of anderszins aan ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, registratie bij ons, aankopen bij ons, ontvangst van een door ons verleende dienst, of deelname aan een wedstrijd, prijstrekking of promotie die door ons wordt gesponsord, of inzending van een productbeoordeling.
 
(b)               Door gebruikmaking van cookies
 
Daarnaast kunnen we gebruik maken van “cookies” om gegevens over uw internetgebruik in het algemeen en uw specifieke gebruik van de Site te verzamelen.
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar de webbrowser van uw computer sturen en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies stellen ons ook in staat het aantal unieke en terugkerende bezoekers van de Site te tellen. We kunnen cookies gebruiken om de activiteit op de Site te meten, waardoor we de navigatie door onze Site kunnen verbeteren. Bovendien kunnen cookies op de Site informatie (zoals een uniek gebruikers-ID) bevatten, waarmee kan worden nagegaan welke pagina’s van de Site u hebt bezocht en welke producten u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht. Met deze informatie kunnen wij updates maken en uw beleving verbeteren. Ten slotte kunnen we cookies gebruiken om uw IP-adres, browserversie, aantal bezoeken en soortgelijke gegevens over uw navigatie op internet en de Site vast te stellen.
 
Delen van de Site zullen niet werken als u het gebruik van cookies niet hebt ingeschakeld. U kunt uw browser instellen om bepaalde of alle cookies niet toe te staan, of u te waarschuwen wanneer er cookies worden gestuurd. Als u het gebruik van cookies uitschakelt of niet toestaat, zult u echter niet alle delen van de Site kunnen gebruiken.
 
            (c)        Door gebruikmaking van pixel tags
 
Een pixel tag, ook wel een clear GIF of web beacon genoemd, is een onzichtbaar label die op bepaalde pagina´s van de Site staat, maar niet op uw computer. Als u deze pagina’s bezoekt, maken pixel tags een algemene aantekening van dat bezoek. Zij werken gewoonlijk in combinatie met cookies en registreren wanneer een bepaalde computer een bepaalde pagina bezoekt. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, registreert de pixel tag gewoon een anoniem bezoek aan de website.
 
We kunnen externe dienstverleners vragen cookies and pixel tags te gebruiken om namens ons bepaalde informatie te verzamelen.
 
Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie
 
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor alle volgende doeleinden, namelijk om:
 
(a)                de registratie van uw online account te verwerken en uw online account te onderhouden;
 
(b)               de bestellingen die u bij ons plaatst, te verwerken en uit te voeren;
 
(c)                onze diensten te verlenen en te personaliseren;
 
(d)               de site en uw beleving ervan te controleren, te ontwikkelen en te verbeteren;
 
(e)                u per e-mail, post, sms of telefoon informatie te sturen over bestaande en nieuwe producten van de Groep, aanbiedingen of diensten waarom u ons hebt verzocht of die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn, indien u daarmee hebt ingestemd;
 
(f)                consumenten- en klantenactiviteit te analyseren en door te lichten en ander onderzoek te verrichten;
 
(g)               verzoeken of klachten die u hebt ingediend, te verwerken en af te handelen;
 
(h)               de productbeoordelingen beschikbaar te stellen op de Site;
 
(i)                 de uitslag van wedstrijden, prijstrekkingen of andere promoties te publiceren;
 
(j)                 onze verplichtingen op grond van wetgeving en regelgeving na te leven;
 
(k)               misdrijven of schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden of Verkoopvoorwaarden te voorkomen of te ontdekken;
 
(l)                 kennis te ontwikkelen over de gebruikers van onze website en klanten; en
 
(m)             u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze dienstverlening of u informatie te verschaffen over de producten of diensten die u van ons hebt betrokken.
 
Gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden
 
We kunnen u om toestemming vragen om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden (zie paragraaf (e) hierboven). Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mailbericht sturen waarin u op de hoogte wordt gesteld van online verkopen die misschien interessant voor u zijn. Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, verzoeken wij u dit dienovereenkomstig kenbaar te maken als u persoonlijke informatie verstrekt.
 
Openbaarmaking van uw persoonlijke informatie
 
Informatie over onze klanten en bezoekers aan onze website is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en verkoop hiervan behoort niet tot onze bedrijfsactiviteiten. Wij zullen persoonlijke informatie uitsluitend bekend maken zoals hieronder wordt beschreven:
 
(a)                aan andere bedrijven binnen Wolverine, inclusief hun agenten en werknemers;
 
(b)               aan onze zakenpartners. Als u bijvoorbeeld goederen koopt via de Site, zullen wij als elke andere detailhandelaar voor betalingsdoeleinden creditcardinformatie moeten geven aan onze creditcardverwerker en -authenticator, alsook uw naam en adres aan het bedrijf dat zorgt voor de verzending van onze handelswaar. Evenzo kunnen we ter verbetering van de aangeboden producten en diensten persoonlijke informatie bekend maken aan ontwerpers, fabrikanten, distributeurs, licentienemers, marketing- en reclamepartners, en partijen die ondersteunende diensten voor de Site verlenen. In alle gevallen beperken we de aan partners en verkopers verstrekte informatie tot dat wat noodzakelijk is om deze taken uit te voeren;
 
(c)                als we verplicht zijn om persoonlijke informatie bekend te maken ingevolge handelingen van rechtshandhavingsdiensten of verzoeken van andere overheidsinstanties, of indien anderszins wettelijk vereist of toegestaan;
 
(d)               om onze contractuele of eigendomsrechten af te dwingen, of indien anderszins noodzakelijk om onszelf te beschermen; en
 
(e)                als gevolg van een verkoop of fusie van een of meer van onze activa of een onderdeel of bedrijfsactiviteit.
 
Wij kunnen ook informatie gebruiken en bekendmaken (zonder individuele klanten te identificeren) ten behoeve van marketing, strategisch ontwikkeling en andere doeleinden.
 
Waar bevinden zich uw gegevens
 
De persoonlijke informatie die u verstrekt via de Site, wordt door Wolverine World Wide, Inc. verwerkt in de VS en kan ter beschikking worden gesteld van andere leden van de Groep of andere externe partijen zoals beschreven in de vorige paragraaf. Als u bijvoorbeeld een aankoop via onze Site doet, zal uw persoonlijke informatie worden overgedragen aan leden van de Groep en onze verkopers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk om uw bestelling uit te voeren en u te helpen met verzoeken om informatie die u mocht hebben met betrekking tot uw bestelling. Een aantal van de bedrijven of andere externe partijen, waaraan uw persoonlijke informatie bekend zal worden gemaakt, inclusief leden van Wolverine World Wide en onze verkopers of dienstverleners, bevindt zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in landen die niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonlijke informatie bieden, zoals onder meer de VS. Ongeacht of de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt verwerkt door Wolverine of onze verkopers binnen of buiten de EER, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie het beschermingsniveau krijgt dat van ons wordt vereist op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit beleid.
 
Beveiliging van uw persoonlijke informatie
 
Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonlijke informatie en streven ernaar zorgvuldig om te gaan met klantinformatie. Wij doen redelijke inspanningen om de algemeen aanvaarde industriestandaarden ter bescherming van aan ons verstrekte persoonlijke informatie op te volgen, zowel tijdens de overdracht als na de ontvangst ervan. Zo hebben wij technologie (zoals encryptiesoftware, veilige servers en firewalls) geïmplementeerd die bedoeld is om het risico van vernietiging of verlies door een ongeluk, of onbevoegde bekendmaking van of toegang tot persoonlijke informatie, eigen aan de aard van de desbetreffende gegevens, te beperken. Geen enkele methode voor overdracht via internet of methode voor elektronische opslag is echter volkomen veilig. Wij kunnen daarom de beveiliging van gegevens die u online aan ons verstrekt, niet garanderen en door de voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren als u de Site gebruikt, aanvaardt u de risico’s die zijn verbonden aan online verstrekking van gegevens en gaat u ermee akkoord dat Wolverine in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige schending van de beveiliging of onbevoegde inbreuk door derden, tenzij dit te wijten is aan nalatigheid of opzettelijk verzuim van onze kant.
 
Andere websites
 
De Site kan links bieden naar websites van detailhandelaren of andere derden (“Websites van Derden”) die (1) niet gelieerd zijn met Wolverine, (2) niet onder onze controle staan, en (3) niet onder dit Privacybeleid vallen. Links naar Websites van Derden op de Site worden u alleen voor uw gemak geboden en de opneming van een link impliceert niet dat wij de inhoud van deze Websites van Derden betrouwbaar achten en goedkeuren. Wolverine is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van Websites van Derden, die van u afkomstige informatie kunnen verzamelen en gebruiken op een wijze die verschilt van de onze, en bijgevolg is het gebruik van deze websites geheel voor uw eigen risico. Voor relevante informatie dient u de privacyverklaringen of privacybeleidslijnen van Websites van Derden door te lezen alvorens deze te gebruiken en eventuele vragen of opmerkingen over hun inhoud te richten aan de desbetreffende websiteprovider.
 
Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens of wijzigt u deze
 
In geval van wijzigingen van uw naam, e-mail- of postadres, telefoonnummer of andere veranderingen in persoonlijk identificeerbare informatie kunt u de desbetreffende informatie bijwerken of aanpassen door ons een e-mail te sturen naar info@Saucony.eu of door uw accountgegevens online bij te werken.
 
Als u liever wilt worden verwijderd van onze mailinglijst, verzoeken wij u dit ons te laten weten: (a) door uw accountgegevens online bij te werken, (b) door ons een e-mail te sturen naar het bovengenoemd e-mailadres met het woord “verwijderen” in de onderwerpregel, of (c) door de afmeldinstructies aan het einde van marketing e-mail die u van ons ontvangt, op te volgen. Vermeld in elk bericht uw volledige naam, e-mailadres, postadres, met eventueel een mededeling. NB.: het kan dertig (30) dagen duren voordat dergelijke verzoeken in werking treden.
 
Hoe kunt u contact met ons opnemen
 
Voor vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid of gegevens over u die wij in ons bezit hebben, kunt u contact met ons opnemen op:
 
Adres:             King’s Place
90 York Way
Londen
N1 9AG
020 709 51 70
 
E-mail:             info@Saucony.eu