Wolverine Europe Retail Limited - Gebruiksvoorwaarden

April 1, 2011

Inleiding

Deze website op www.saucony.com/NL (“Site”) wordt beheerd door Wolverine World Wide, Inc., een vennootschap uit Delaware, namens Wolverine Europe Retail B.V. (gezamenlijk, “Wolverine” of “wij/ons/onze”). Met Wolverine kan contact worden opgenomen op King’s Place, 90 York Way, Londen N1 9AG of via info@saucony.eu.

Wij waarderen uw belangstelling voor onze producten en diensten op de Site en uw bezoek aan de Site.


Overeenkomst

Gebruik van de Site

Het gebruik van deze Site is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden waarin de basisregels voor het gebruik van de Site worden uiteengezet. Wij verzoeken u de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen aangezien u door de Site te gebruiken, instemt gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de Site niet te gebruiken.


Gebruiksvoorwaarden

1. Wijziging

  1. Wij kunnen de inhoud van deze Site van tijd tot tijd wijzigen, bewerken, schrappen of herzien, met inbegrip van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken u deze pagina te controleren op wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Door deze Site te gebruiken nadat een wijziging is bekendgemaakt, accepteert u de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

2. Registratie, accounts en wachtwoorden

  1. Voor toegang tot bepaalde diensten op de Site kan registratie en het aanmaken van een account vereist zijn. Zorg ervoor dat de gegevens die u bij registratie of op enig moment verstrekt, volledig en accuraat zijn, en stel ons onmiddellijk op de hoogte van veranderingen in de gegevens die u tijdens de registratie hebt verstrekt.

  2. Als u zich registreert voor een account op de Site, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor het bewaren van de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer om onbevoegde toegang tot uw account te voorkomen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u reden hebt om aan te nemen dat uw accountgegevens of wachtwoord verloren zijn geraakt, of als de kans bestaat dat zij op onbevoegde wijze worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord, en onder voorbehoud van Bepaling 6.6 zijn wij niet direct of indirect aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met verzuim uwerzijds om deze paragraaf van de Gebruiksvoorwaarden na te leven.

  3. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Site om welke reden ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

3. Intellectuele eigendom

  1. Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, ontwerprechten, databaserechten, handelsmerken en intellectuele-eigendomsrechten op deze Site en op het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. Het gebruik van de Site verleent u geen aanspraken met betrekking tot onze intellectuele-eigendomsrechten of die van derden. Al deze rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

  2. Wij verschaffen u uitsluitend toegang tot de Site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U kunt voor uw persoonlijke raadpleging een kopie van een of meerdere pagina’s afdrukken en passages daarvan downloaden.

  3. U mag enig deel van het materiaal op deze Site niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder vergunning daartoe van ons of onze licentiegevers.

  4. Als u enig deel van deze Site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, verliest u onmiddellijk het recht om deze Site te gebruiken en moet u, naar onze keuze, door u gemaakte kopieën van het materiaal aan ons afstaan of vernietigen.

4. Links naar websites van derden en beperkingen

  1. Het gebruik van websites van derden is geheel voor uw eigen risico. Links op de Site zullen leiden naar andere websites die niet onder onze controle staan, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link op een gelinkte site. Links op de Site worden u alleen voor uw gemak geboden en de opneming van een link impliceert niet dat wij de inhoud van een website van een derde betrouwbaar achten en goedkeuren.

  2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden die zijn gelinkt naar de Site. U dient de algemene voorwaarden van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken en eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de gelinkte website te richten aan de desbetreffende websiteprovider.

  3. U bent niet gerechtigd (noch zult u anderen helpen) links op te zetten tussen uw eigen websites en de Site (zij het door hypertext-linking, deep-linking, framing, toggling of anderzins) zonder onze voorafgaande toestemming, die wij geheel naar ons oordeel kunnen verlenen of weigeren.

  4. U stemt ermee in dat u bij gebruik van de Site geen prijzen bij elkaar zult zoeken of prijsstellingen zult verzamelen, handmatig of met behulp van een web spider, een webrobot of enige andere webcrawling-technologie.

5. Beoordelingen en bijdragen van gebruikers

  1. Gebruikers van de Site kunnen productbeoordelingen, opmerkingen, vragen, feedback, ideeën, suggesties of andere informatie via de Site of anderszins (gezamenlijk “Bijdragen”) indienen of verschaffen, zolang als deze Bijdragen voldoen aan onze Richtlijnen voor Bijdragen.

2. Richtlijnen voor Bijdragen

  Deze richtlijnen zijn van toepassing op al het materiaal waarmee u een bijdrage aan deze Site levert, en alle interactieve diensten in verband daarmee. U dient zich zowel aan de geest als de letter van onderstaande richtlijnen te houden. De richtlijnen zijn van toepassing op zowel elk onderdeel van een bijdrage als de gehele bijdrage.

  The standards apply to each part of any contribution as well as to its whole.

Bijdragen moeten:

  Accuraat zijn (als zij feiten vermelden).

  Eerlijk gemeend zijn (als zij een mening tot uitdrukking brengen ).

  In overeenstemming met toepasselijke wetgeving in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn.

Bijdragen mogen niet:

  Materiaal bevatten waarin iemand wordt belasterd, dat aanstootgevend, beledigend, kwaadaardig of opruiend is.
  Seksueel expliciet materiaal bevatten.

  Promote sexually explicit material.

  Discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd propageren.

  Illegale handelingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geweld, computermisbruik of inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van enige andere persoon steunen, propageren of daaraan meewerken.

  Worden gedaan in strijd met een wettelijk verplichting jegens een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht.

  Bedreigend zijn, iemands privacy aantasten of schenden, of last, ongemak of onnodige angst veroorzaken dan wel iemand anders kunnen irriteren, overstuur maken, in verlegenheid brengen, verontrusten of hinder bezorgen.

  Iemand kunnen misleiden of worden gebruikt om zich voor enige persoon uit te geven, of een onjuiste voorstelling te geven van uw identiteit of connectie met enige persoon.

  De indruk wekken dat zij van ons afkomstig zijn als dit niet het geval is.

  3. Niet-naleving van deze Richtlijnen voor Bijdragen vormt een wezenlijke inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden op grond waarvan u deze Site mag gebruiken. Wij zullen naar ons goeddunken bepalen of er sprake is geweest van een inbreuk op deze Richtlijnen voor Bijdragen door uw gebruik van deze Site. In geval van een inbreuk op deze Richtlijnen voor Bijdragen kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten, inclusief een of alle van de volgende maatregelen:

   1. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om deze Site te gebruiken.

   2. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van berichten en materiaal die u naar deze Site heeft gezonden.

   3. Een waarschuwing aan u geven.

   4. Een gerechtelijke procedure tegen u instellen voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk.

   5. Verdere gerechtelijke stappen tegen u.

   6. Bekendmaking van deze informatie aan rechtshandhavingsdiensten als wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

  4. Alle Bijdragen worden en blijven onze eigendom en door een Bijdrage aan de Site gaat u ermee akkoord alle wereldwijde rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot alle intellectuele-eigendomsrechten op uw Bijdragen aan ons over te dragen. Bijgevolg zijn wij exclusief eigenaar van al deze rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot alle Bijdragen en zijn wij op generlei wijze beperkt in het gebruik, commercieel of anderszins, van de Bijdragen. Er rust op ons, nu en in de toekomst, geen verplichting om een Bijdrage vertrouwelijk te houden, een vergoeding voor een Bijdrage te betalen, of aansprakelijk voor een Bijdrage te zijn.

6. Afwijzingen van aansprakelijkheid

  1. Tenzij anders bepaald, worden de inhoud en informatie op deze Site uitsluitend aangeboden voor de promotie en verkoop van de saucony-producten die in Nederland beschikbaar zijn via deze Site, en wij beweren niet dat enige inhoud of product geschikt of beschikbaar is voor gebruik elders. Om alle twijfel te voorkomen, deze afwijzing van aansprakelijkheid is niet van toepassing op een verkoopcontract dat wordt afgesloten via deze Site, waarvoor de Verkoopvoorwaarden gelden.

  2. Hoewel wij alle redelijke stappen hebben genomen om te zorgen voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze Site, wordt deze geleverd in de feitelijke staat en wij geven geen garanties en doen geen beweringen betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze Site. Verder geven wij geen garantie dat de Site zonder onderbreking beschikbaar zal zijn, en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot verlies of schade die voortvloeit uit deze onbeschikbaarheid.

  3. Toegang tot en gebruik van deze Site is op eigen risico van de gebruiker en we garanderen niet dat het gebruik van deze Site of materiaal dat is gedownload van de Site, geen schade aan eigendommen zal veroorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens of besmetting met een computervirus. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen. U wordt geadviseerd alle passende veiligheidsmaatregelen te nemen alvorens informatie of afbeeldingen te downloaden van de Site.

  4. Onder voorbehoud van Bepaling 6.6 hieronder zijn wij jegens u niet aansprakelijk voor een van de volgende vormen van schade (ongeacht of wij op de hoogte gesteld waren of kennis hadden van de mogelijkheid van dergelijke schade), zij het schade tengevolge van een vordering die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Site inclusief zonder beperking op grond van onrechtmatige daad met inbegrip van nalatigheid, wegens contractbreuk, wegens onjuiste voorstelling van zaken (behalve bedrog), inbreuk op intellectuele eigendom of op grond van een wet of anderszins:

   1. indirecte, bijzondere of gevolgschade;

   2. met betrekking tot verlies of schade als gevolg van wijzigingen in de inhoud van deze Site door onbevoegde derden;

   3. verlies van bedrijfsactiviteiten, gegevens, winsten, inkomsten, goodwill, gebruik of geanticipeerde besparingen;

   4. verlies van of schade aan uw gegevens of bestanden of die van derden;

   5. maatregelen die zijn genomen als reactie op inbreuken op de Richtlijnen voor Bijdragen zoals uiteengezet in Bepaling 5.2 hierboven; of

   6. een vertraging in of niet-uitvoering van uw verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden tengevolge van een oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben zoals: overmacht, overheidsoptreden, oorlog, brand, overstroming, explosie of ongeregeldheden, storing in informatietechnologie of telecommunicatiediensten, verzuim van een derde (waaronder verzuim om gegevens te verstrekken) en stakingen.

  5. Behalve voor zover uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, sluiten we alle verklaringen, voorwaarden en garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend (krachtens de wet of anderszins), uit, voor zover de wet dit toestaat.

  6. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit noch beperken wij deze:

   1. voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

   2. voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

   3. op grond van geldend consumentenrecht voor zover dit wettelijk verboden is; en

   4. voor zaken waarvoor wij onze aansprakelijkheid wettelijk niet mogen uitsluiten of proberen uit te sluiten.

7. Diverse bepalingen

  1. Deze Gebruiks voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en de rechtbanken van Engeland en Wales zijn bevoegd kennis te nemen van elk geschil dat ontstaat op grond van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden.

  2. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn of niet kan worden afgedwongen door een rechtbank, zal deze worden afgescheiden van de overige Gebruiksvoorwaarden, die hun geldigheid zullen blijven behouden.

  3. Uitstel of verzuim van onze kant om een beroep te doen op bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet leiden tot afstand daarvan, en ook zal een afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van deze bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen enige andere of verdere uitoefening daarvan niet in de weg staan.

  4. Wij verzoeken u de voorwaarden van het Privacybeleid te lezen, dat belangrijke informatie bevat over het gebruik van de persoonlijke informatie die u verstrekt bij gebruik van deze Site.

  5. Wedstrijden of andere promotionele activiteiten die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld via deze Site, kunnen ook onderworpen zijn aan specifieke algemene voorwaarden. U dient deze te lezen en te accepteren alvorens hieraan deel te nemen.