2021 Saucony Grand Prix Strava Challenge Nederland - Officieel wedstrijdreglement

Deelname betekent aanvaarding van deze officiële regels.

  1. Omschrijving: De 2021 Saucony Grand Prix Strava Challenge the Netherlands Contest (de ”Wedstrijd") begint op 12 april om 00:01 uur CET en eindigt op 29 april om 23:59 uur CET (de ”Wedstrijdperiode"). Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaarden en stemmen de deelnemers (of, indien minderjarig in hun rechtsgebied, de ouder of wettelijke voogd van de deelnemer namens hem of haar) onvoorwaardelijk in met dit officieel wedstrijdreglement en de beslissingen van de Sponsors (zie paragraaf 9) die te allen tijde definitief en bindend zullen zijn. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient men aan alle vermelde voorwaarden te voldoen.
  2. Toelating: GEEN AANKOOP NODIG. Minimaal achttien (18) jaar of, indien jonger, met toestemming van een ouder of wettelijke voogd op het moment van deelname en legale inwoner van Nederland. Medewerkers, agenten en sponsordirecteuren, hun respectievelijke moederbedrijven, dochtermaatschappijen en vertegenwoordigers, maar ook directe familieleden (gedefinieerd als ouders, echtgenoten, kinderen en grootouders) en leden van de huishouding van een dergelijke medewerker, agent en directeur zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
  3. Hoe deelnemen: Om mee te doen, dien je tijdens de Wedstrijdperiode: (1) bij Strava Inc. geregistreerd te staan met een gebruikersaccount; (2) mee te doen aan de Saucony Grand Prix Strava Challenge en te voldoen aan alle gestelde deelnamevoorwaarden van de Wedstrijd (inclusief het lopen van drie 5K's tijdens de Wedstrijdperiode); (3) het Saucony Run Club-account te volgen via Strava; en (4) je schoenmaat en e-mailadres in te voeren op de online wedstrijdpagina (voor contactdoeleinden om de winnaar te bereiken, uitgezonderd de deelnemers die zich apart aanmelden om marketingmateriaal te ontvangen). Onvolledige inzendingen en inzendingen met ongeldige e-mailadressen of hashtags zullen gediskwalificeerd en uit de Wedstrijd verwijderd worden. MAXIMAAL ÉÉN (1) DEELNAME PER PERSOON. Elke poging om mee te doen met meerdere en/of verschillende Instagram-, Facebook-, Twitteraccounts, e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen of andere methoden, zal alle inzendingen van deze deelnemer ongeldig maken en leiden tot onmiddellijke diskwalificatie. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden en zal leiden tot diskwalificatie.
  4. Met opzet weggelaten.
  5. Selectie van de winnaar/winnares: Na afloop van de Wedstrijdperiode zullen de Sponsors op, d.m.v. een willekeurige trekking uit alle tijdens de Wedstrijdperiode ontvangen gekwalificeerde inzendingen, drie (3) winnaars selecteren. De kans op een prijs is afhankelijk van het totale aantal goedgekeurde inzendingen. De prijswinnaars zullen middels een privébericht via Instagram/Facebook/Twitter en/of e-mail op de hoogte worden gebracht en mogelijk worden verzocht om een ontvankelijkheidsverklaring en een vrijwaringsverklaring inzake aansprakelijkheid en portretrecht in te vullen en deze te retourneren. Als een potentiële winnaar/winnares niet binnen drie (3) dagen na de eerste contactpoging van de Sponsors kan worden bereikt, niet voldoet aan de toelatingscriteria, niet volledig voldoet aan dit officieel wedstrijdreglement of de verklaring en/of vrijwaring niet ondertekent en terugstuurt, kan hij/zij geen aanspraak maken op de prijs en zal er een andere winnaar/winnares worden gekozen. Als een prijswinnaar in zijn of haar rechtsgebied als minderjarig wordt beschouwd, zal de prijs worden toegekend op naam van of aan één van de ouders of wettelijke voogd van de winnaar/winnares. Hij/zij dient dan de prijs te accepteren en daarnaast te zorgen voor ondertekening van alle vereiste documenten en tevens akkoord moeten gaan met alle verplichtingen en verbintenissen, zowel namens zichzelf als de winnaar, of afstand doen van de prijs zodat deze kan worden toegekend aan een andere winnaar/winnares. In geen geval zal een prijs worden toegekend als gevolg van een inzending door een persoon jonger dan 18 jaar.
  6. Prijzen: Drie (3) hoofdprijzen: elk bestaande uit één (1) paar Saucony Ride 14 hardloopschoenen. Elke hoofdprijs heeft een winkelwaarde van ongeveer € 140,-. Er kan sprake zijn van aanvullende voorwaarden m.b.t. cadeaubonnen, promotiecodes of soortgelijke toegekende prijzen. De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. In geval van onbeschikbaarheid of om welke reden dan ook, kunnen de Sponsors naar eigen inzicht de prijs (of de prijscomponent) vervangen met een prijs van gelijke of grotere waarde.
  7. Algemene voorwaarden: Alle belastingen en andere onkosten komen te allen tijde voor rekening van de winnaar/winnares. Noch Sponsors noch Instagram, Facebook of Twitter zullen verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden en deelnemers (of, indien minderjarig in het van toepassing zijnde rechtsgebied, de ouder of wettelijke voogd van de deelnemer namens hem of haar) zullen Sponsors en Instagram, Facebook of Twitter volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor: (a) onleesbare, onvolledige, beschadigde, verkeerd geadresseerde, gestolen, te late of verloren deelnameformulieren; (b) netwerk-, internet- of computerstoringen of -schade in verband met of als gevolg van deelname aan de Wedstrijd; (c) elke omstandigheid veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van de Sponsors die leiden tot een verstoring of nadelige gevolgen van de Wedstrijd; of (d) elke verwonding, verlies of schade van welke aard dan ook veroorzaakt door de prijs of als gevolg van de aanvaarding of het gebruik van de prijs of door deelname aan de Wedstrijd. Elke frauduleuze poging om deel te nemen of op enige wijze deze Wedstrijd te beïnvloeden, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van geautomatiseerde processen, zal als ontoelaatbaar worden gekwalificeerd. Indien, om welke reden dan ook, de Wedstrijd niet kan verlopen zoals oorspronkelijk gepland, met inbegrip van maar niet beperkt tot hackpraktijken of ongeoorloofde menselijke tussenkomst, behouden de Sponsors zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd te wijzigen of te annuleren.

  LET OP: ELKE POGING VAN DEELNEMERS OF ANDERE PERSONEN OM OPZETTELIJK EEN WEBSITE TE BESCHADIGEN OF DE LEGITIEME WERKING VAN DE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN, KAN WORDEN GEZIEN ALS EEN OVERTREDING VAN DE STRAF- EN CIVIELRECHTELIJKE WETTEN WAARBIJ, INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOORBEHOUDT OM DE BETREFFENDE PERSOON AAN TE KLAGEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT.
  8. Vrijwaring: Het in ontvangst nemen van de prijs betekent dat de winnaar/winnares (of, indien minderjarig in zijn/haar rechtsgebied, één van de ouders of wettelijke voogd van de winnaar/winnares namens hem/haar) akkoord zal gaan om de Sponsors, Instagram, Facebook of Twitter, hun respectievelijke moeder-, dochter- en zusterondernemingen inclusief de in dienst zijnde agenten, werknemers, directeuren en functionarissen, vrijwaren voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, voortvloeit uit de aanvaarding, het bezit, het gebruik of misbruik van een prijs of uit de deelname van de winnaar/winnares aan de Wedstrijd.
  9. Sponsors: Deze Wedstrijd wordt gesponsord en beheerd door Saucony, een merk van Wolverine Europe Limited, King’s Place, 90 York Way, Londen, N1 9AG en Strava, Inc., 208 Utah Street, San Francisco, CA 94103 (”Sponsors").
  10. Winnaarslijst: Namen van de prijswinnaars kunnen worden opgevraagd door vóór 31 december 2021 een e-mail te sturen naar wwwcommunications@wwwinc.com of door een gefrankeerde zelfgeadresseerde envelop naar de Sponsors te sturen ter attentie van "2021 Saucony Grand Prix Strava Challenge the Netherlands Contest".
  11. Privacybeleid: Door deel te nemen aan deze Wedstrijd gaan de deelnemers (of, indien minderjarig in hun rechtsgebied, één van de ouders of wettelijke voogd namens hem of haar) akkoord met het verzamelen en gebruiken van hun gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van de Sponsors beschikbaar op https://www.saucony.com/NL/ inclusief het ontvangen van marketingberichten op de in dit beleid toegelichte wijze. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de Sponsors zich houden aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Persoonsgegevens zullen waar nodig worden verzameld uit de inzendingen van de deelnemers, maar zullen beperkt blijven tot de gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het beheer van de Wedstrijd en de toekenning van en deelname aan de prijzen zoals wordt toegelicht in de clausules 5 en 6 en promotiedoeleinden zoals beschreven in clausules 3 en 6. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met de moeder-, dochter- en zusterondernemingen van de Sponsors en/of andere entiteiten die redelijkerwijs bij de Wedstrijd betrokken zijn en daarnaast tevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt.
  12. Gedragscode: De Sponsors verklaren dat zij m.b.t. de organisatie van de Wedstrijd handelen in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
  13. Klachten: Klachten met betrekking tot de Wedstrijd, waaronder klachten over het niet naleven van de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar wwwcommunications@wwwinc.com. Klachten zullen intern door de Sponsors worden beoordeeld en worden getoetst aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. De Sponsors zullen de deelnemer binnen 30 kalenderdagen in kennis stellen van hun beslissing.
  14. Rechtskeuze: Op deze algemene voorwaarden zijn de Nederlandse wetgeving en de eventueel niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien van toepassing. Alle vorderingen die op enigerlei wijze verband houden met de Wedstrijd, inclusief met betrekking tot eventuele niet-contractuele verplichtingen, mogen uitsluitend aanhangig worden gemaakt en worden afgehandeld door de Nederlandse rechtbank in het rechtsgebied waar de consument woont.